fbpx

Regulamin


świadczenia usług drogą elektroniczną – w sklepie internetowym www.choineczki.pl.
Spis treści

·       I Informacje wstępne

·       II Składanie zamówienia

·       III Realizacja zamówienia

·       IV Postanowienia ogólne

·       V Reklamacje

·       VI Postanowienia końcowe

·       Załączniki

I Informacje wstępne

1.      Sale Zabaw Fikołki sp. z o.o., zwane dalej „Fikołki”, 02-972 Warszawa, al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435717, NIP: 9512359453, REGON: 146274187, kapitał zakładowy: 90000 zł, telefon kontaktowy: +48 606 887 441, adres poczty elektronicznej: biuro@choineczki.pl, jest właścicielem strony www.choineczki.pl (dalej jako „Serwis”).

2.      Przedmiotem działalności Fikołków jest m.in. sprzedaż produktów (drzewka – w doniczce i cięte, stroiki świąteczne) z doręczeniem lub odbiorem własnym przez Klientów.

3.      Terenem działalności Fikołków jest Polska, z tym że zamawiane Produkty mogą być doręczane na węższym obszarze określonym w serwisie. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim. Doręczenia produktów realizowane są przez sieć dostawców, a odbiór własny przez Klientów odbywa się we wskazanych w serwisie www.choineczki.pl centrach logistycznych. Teren działalności Fikołków nie ogranicza prawa konsumenta do wytoczenia powództwa według zasad ogólnych, w szczególności przed sądem właściwym dla miejsca działalności Fikołków czy przed sądem miejsca wykonania umowy.

4.      Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie Serwisu należą do Fikołków lub zostały przekazane przez Partnerów Fikołków i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).

5.      Wszystkie ceny Produktów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.

6.      Rejestracji i zamówień w Serwisie może dokonywać wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.      Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem zwyczajnych prac utrzymaniowych powodujących brak dostępności do Serwisu.

II Składanie zamówienia

1.      Fikołki przyjmują zamówienia na realizację usługi poprzez stronę internetową www.choineczki.pl

2.      Klient precyzuje zamówienie dodając do koszyka Produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego Produktu. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości, Klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej przesyłkę (Produkty), a następnie wskazuje sposób płatności i potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem „Zamawia i płacę”. Zamówienie będzie można potwierdzić (poprzez kliknięcie „Zamawiam i płacę”) do momentu umożliwiającego jego realizację.

3.      Po sprecyzowaniu przyszłego zamówienia Fikołki przesyłają niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia oznacza złożenie przez Fikołki oferty zawarcia umowy z Klientem. Potwierdzenie zamówienia skutkuje – zgodnie z art. 661 § 1 Kodeksu cywilnego – związaniem Fikołków złożoną ofertą.

4.      Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a Fikołkami:

o   w przypadku Konsumentów – dla zamówień złożonych przez stronę www.choineczki.pl – z chwilą zaznaczenia przycisku „Zamawiam i płacę”. Brak zapłaty skutkować będzie anulowaniem oferty Fikołków;

o   w przypadku przedsiębiorców – dla zamówień złożonych przez e-mail, fax (dla klientów wybierających płatność odroczoną) – z chwilą potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury VAT. Po zawarciu umowy Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.

5.      Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Fikołki ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Klientem, w szczególności za dostarczenie Produktu bez wad. Produkty dostarczane są w terminie wskazanym w umowie zawartej z Klientem.

6.      Chęć dokonania zmiany w zamówieniu (w przypadku zawartej już umowy zgodnie z ust. 5 powyżej) można zgłaszać za pośrednictwem e-maila biuro@choineczki.pl. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: zmian w adresie dostawy, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy. Zmiany do zamówienia zostaną wprowadzone po potwierdzeniu przez Fikołki takiej możliwości i przekazaniu tej informacji Klientowi. Ewentualne koszty związane z wprowadzeniem zmian każdorazowo są ustalane z Klientem przed ich wprowadzeniem.

7.      Fikołki realizują wszystkie zamówienia Klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

8.      Wybrane Produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej akcji.

9.      W przypadku poniesienia przez Fikołki kosztów związanych z realizacją zamówienia (dostarczenie Produktu na adres wskazany przez Klienta), które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty nie wyższej niż koszty rzeczywiście poniesione przez Fikołki. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem, Fikołki nie są zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.

III Realizacja zamówienia

1.      Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.

2.      Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w serwisie www.choineczki.pl na etapie finalizacji zamówienia.

3.      W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta z uwagi na niedostępność określonych Produktów, Fikołki umożliwiają Klientowi zastąpienie tych Produktów Produktami o tej samej lub wyższej wartości i jakości, na zasadach obopólnej zgody.

4.      Przyjęcie dostarczonych Produktów odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.

5.      Realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem kuriera lub z odbiorem własnym we wskazanym w serwisie www.choineczki.pl centrach logistycznych.

6.      Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem (pomimo podjęcia próby doręczenia) lub adres jest nieprawidłowy, lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do siedziby firmy lub centrum logistycznego Fikołków. Fikołki nie ponoszą wówczas odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia lub brak możliwości jego wykonania.

7.      Realizacja zamówienia odbywa się w dniach 10-23 grudnia 2020, co zostaje ustalone na etapie zamówienia.

IV Postanowienia ogólne

1.      Fikołki są zobowiązane do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.

2.      Po odebraniu przesyłki Produktom należ zapewnić dostęp do wody w przypadku ciętych choinek i choinek w doniczkach.

3.      Fikołki przy wykonywanym zleceniu odpowiadają za nie do wysokości wartości zamówienia.

4.      Fikołki dokonają zwrotu należności w czasie do 14 (czternastu) dni od daty ustalenia szczegółów zwrotu. Fikołki ponoszą odpowiedzialność za terminowy zwrot należności z tytułu niezrealizowanego zamówienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.

5.      Postanowienia ust. 3-4 powyżej nie mają zastosowania do Konsumentów i w tym zakresie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

V Reklamacje

1.      Fikołki odpowiadają wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez Klienta, w szczególności w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm).

2.      W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego wskazane jest przesłanie do Fikołków zdjęcia reklamowanego Produktu wraz z opisem reklamacji.

3.      Reklamacja może być złożona mailem albo osobiście w siedzibie firmy.
Email: 
biuro@choineczki.pl
Siedziba: Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o., al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2, 02-972 Warszawa

4.      Reklamacja dotycząca drzewek i stroików świątecznych rozpatrywana jest w ciągu 2 dni roboczych od daty jej złożenia. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.

Zalecane jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego Produktu lub samego Produktu do siedziby sprzedającego. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne.

5.      Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.

6.      Po zgłoszeniu reklamacji Fikołki wyjaśnią ją i zaproponują możliwe rozwiązanie.

7.      W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

8.      Jeżeli postanowienia ust. 2-7 powyżej będą mniej korzystne dla Konsumenta od przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza w odniesieniu do terminów rozpatrywania reklamacji, względem Konsumentów będą mieć zastosowanie te przepisy, w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego.

9.      Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

10.   Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

11.   Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z załącznikiem.

VI Postanowienia końcowe

1.      Dla każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT.

2.      Fikołki – właściciel serwisu internetowego www.choineczki.pl, zapewniają ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności stanowiąca załącznik niniejszego regulaminu.

3.      Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Fikołki, w tym polegających na składaniu zamówienia w serwisie internetowym www.choineczki.pl odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz.1204 z późn. zm). W tym zakresie niniejszy regulamin stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.

4.      Fikołki zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień, a zatem nie wywołuje skutków prawnych do zawartych już umów.

5.      Fikołki ponoszą odpowiedzialność w zakresie swojej infrastruktury technicznej za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres e-mail wskazany przez Klienta.

6.      Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym Fikołków są następujące: przeglądarka Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.

7.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 listopada 2020 roku.

Prawo do odstąpienia od umowy

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

1.      Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Fikołkami w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy (Produktu) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta (odbiorca Produktów drzewek / stroików świątecznych) weszła w posiadanie rzeczy (Produktu).

2.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sale Zabaw Fikołki sp. z o.o. (al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2), 02-972 Warszawa / e-mail: biuro@choineczki.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (załączone do ustawy o prawach konsumenta albo stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Fikołki zwracają Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (Produktu) (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż odbiór własny), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Fikołki zostały poinformowane o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

4.      Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Fikołki mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy (Produktu) lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.      Zwracany Produkt należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Fikołki o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktu) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Produktu).

7.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usług, jeżeli Fikołki wykonały w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i spełniono obowiązek poinformowania (przed rozpoczęciem świadczenia) Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (Produkty na specjalne zamówienie klienta), a także gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

……………………………………………….

(miejscowość, data)

 

 ………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

(imię i nazwisko konsumenta, adres zamieszkania)

 

Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2
02-972 Warszawa

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z przysługującym prawem na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). odstępuję od umowy (nr zamówienia) …………………………………………….  zawartej dnia ………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty ……………….. zł (słownie:…………………………………………………………………………..).

Zobowiązuję się do zwrotu zakupionego towaru na własny koszt w terminie najpóźniej 14 dni.

 

 

 

……………………………………………….